Binarium Binarium ynamdar ikilik opsiýalary dellalymy ýa-da ýok? - Bu synda tapyň. Maliýe bazarlarynda 5 ýyldan gowrak tejribe toplap, bu kompaniýany synagdan geçirdim we size jogap bererin. Dellalyň wezipeleri, teklipleri we yzyna alynmagy barada has giňişleýin öwreniň. Indiki tekstde, bu platformada söwda etmegi öwrenmek üçin ädimme-ädim gollanma alarsyňyz.

Binarium syn


BINARIUM näme? - Broker hödürledi

Binarium, 2012-nji ýylda döredilen doly ikilik opsiýalary dellalydyr . Bir platformada forex, kriptografik walýuta we harytlara jedel edip bilersiňiz. Kompaniýa Suite 305, Griffin Corporate Center, PO Box1510, Beachmont, Kingstown, Sent Winsent we Grenadines-de ýerleşýär. Şeýle hem, kompaniýa Kiprde, Ukrainada we Latwiýada dürli ofisleri aldy.

Dellal dünýäniň çar künjeginden gelen söwdagärleri kabul edýär. Dürli dillerde gürleýärler we uly goldaw toparyny aldylar. Mundan başga-da, Binarium müşderi serişdeleri üçin EUB-Banklary ulanýar we goýum we çykarmak usullary düzgünleşdirilýär.

Kompaniýa barada ilkinji kyn maglumatlar:

 • 2012-nji ýylda döredildi
 • Halkara ikilik opsiýalary dellaly
 • 100-den gowrak dürli bazar
 • Dürli dillerde goldaw
 • Müşderi gaznalary üçin EUB banklary


Platformada söwda etmegiň şertleri

Binarium platformasynda 100-den gowrak dürli emläk söwdasy edip bilersiňiz. Dellal hemişe teklibini gowulaşdyrmaga synanyşýar. Gysga möhletli ýa-da uzak möhletli ikilik opsiýalary bilen söwda edip bolýar. Şeýle hem, bazarlaryň ýokarlanmagyna ýa-da düşmegine jedel edip bilersiňiz. Platformada saýlamak üçin köp wagt möhleti bar. 60 sekuntlyk söwda ýa-da 1 aýlyk möhleti bilen opsiýalardan has köp söwda edip bilersiňiz.

Ikilik opsiýalary “Turbo” we “Ikilik” bölünýär. Turbo gysga möhletli söwda we ikilik uzak möhletli söwda. Diňe 1 $ bilen jedel edip başlamaga rugsat berilýär we iň az goýum bary-ýogy 10 $. Bu platforma bilen islän mukdaryňyzy goýuň. Gaty düzgün ýok. Mundan başga-da, bazarlaryň köpüsi üçin maýa goýumynyň girdejisi 80-90% arasynda.

Söwdagärler üçin şertler:

 • Söwda forex, kriptografik walýuta we haryt
 • Gysga möhletli we uzak möhletli ikilik opsiýalary
 • Söwda diňe 1 $ bilen başlaň
 • Iň pes goýum 10 $
 • Maýa goýumynyň girdejisi 80 - 90% arasynda


Sargytlaryň ýerine ýetirilmegi dogrymy?

Ikilik opsiýalary söwdagärleri üçin bazarda iň oňat ýerine ýetirilmegi gaty möhümdir. Esasanam gysga möhletli ikilik opsiýalary üçin söwdaňyzyň giriş nokady iň gowusy bolmaly. Şahsy ýagdaýda söwda platformasynyň ýerine ýetirilişini köp synadym. Tejribämden, meniň gören iň çalt ýerine ýetirişim. Binarium bilen bazarlara çykmakda hiç hili mesele bolmaly däl.

BINARIUM Söwda platforma syn

Indiki tekstde, söwda platformasy barada umumy maglumat bererin. Binarium programma üpjünçiligi islendik enjam üçin elýeterlidir we jübi telefonyňyz bilen söwda edip bilersiňiz. Bir seretseň, programma üpjünçiligi gaty düşnükli we ulanmak aňsat. Aşakdaky suratda göni platformanyň göni skrinshotyny görersiňiz.

Binarium syn

Binarium platformasy


Täze başlanlar we hünärmen söwdagärler üçin diagramma

Tehniki derňew üçin söwdagär dürli diagramma görnüşlerini we görkezijilerini ulanmalydyr. Indiki bölümde, bu platforma bilen gowy analiz edip biljekdigiňizi subut etmek isleýärin.

Çep aşaky burçda diagrammany özleşdirmek üçin menýuny görüp bilersiňiz. 4-den gowrak dürli diagramma görnüşi bar. Çyzyk, şemdan we çyzgydan saýlaň. Düzeltmek gaty aňsat we hemişe görünişini üýtgedip bilersiňiz. Mundan başga-da, diagrammada 50-den gowrak dürli görkezijileri we käbir tehniki çyzgy gurallaryny ulanyp bilersiňiz. Şeýle hem, söwdagärler gurallaryny az basmak bilen sazlap bilerler. Meniň pikirimçe, Binarium size dogry söwda etmek üçin ýeterlik gurallary hödürleýär.

Upperokarky menýuda bazarlar bilen diagrammalaryň arasynda üýtgäp bilersiňiz. Platforma, köp platforma üçin mümkinçilik döredýär, bu beýleki platformalar üçin ägirt uly artykmaçlyk, sebäbi bir wagtyň özünde 1-den gowrak bazary söwda edip bilersiňiz.

Özbaşdak düzülýän diagramma:

 • Dürli diagramma görnüşleri
 • 50-den gowrak dürli görkeziji
 • Surat we derňew gurallary
 • Derňewiňizi düzüň
 • Köp diagramma


Binarium bilen nädip söwda etmeli? - stepdimme-ädim gollanma

Ikilik opsiýalary bilen söwda etmek gaty ýönekeý prinsip. Söwdagärler aktiwiň geljekdäki hereketi barada çaklama etmeli. Bazaryň ýokarlanjakdygyny ýa-da ýykyljakdygyny çaklaň. Diňe 2 wariant bar, şonuň üçin oňa “Ikilik opsiýalary” diýilýär. Söwda ýitirip ýa-da ýeňip bilersiňiz. Bahasy, möhleti gutarandan soň giriş nokadyňyzdan ýokary ýa-da pes bolmaly.

Nädip söwda etmeli:

 1. Bazaryň hereketi barada çaklama ediň (derňewi ulanyň we ş.m.)
 2. Ikilik opsiýasynyň gutarjak möhletini saýlaň
 3. Islendik mukdarda maýa goýuň (1 $ başlap)
 4. Bir basmak bilen ýokarlanýan ýa-da düşýän bazarlara maýa goýuň (satyn alyň ýa-da satyň)
 5. Maýa goýumlaryndan ýokary girdeji alyň ýa-da maýa goýum mukdaryňyzy ýitiriň
Binarium syn

Görşüňiz ýaly, ikilik opsiýalary bilen maliýe bazarlaryny söwda etmek gaty aňsat. Diňe 3 dürli wariant bar.

 1. Möhleti gutarýan wagt
 2. Maýa goýum mukdary
 3. Bazarlary satyn alyň ýa-da satyň

Sorag ýa-da kömek üçin platforma müşderilerine 24/7 goldaw hödürleýär. Mundan başga-da, täze öwrenýänler üçin wideo soraglary bar. Bu maliýe önümini dogry ulanmak üçin käbir tejribe gerek. Täze başlanlar ilki Binarium bilen mugt Demo hasaby ulanmaly.


Binarium Demo hasaby mugt

Demo hasaby wirtual pully hasap. Söwda platformasy bilen meşgullanyp, töwekgelçiliksiz maýa goýumlaryny edip bilersiňiz, sebäbi bu hakyky pul däl. Demo hasaby söwdany hakyky pul bilen simulasiýa edýär.

Binarium size mugt 10.000 $ Demo hasaby hödürleýär. Söwdagärler platformany synap ýa-da töwekgelçiliksiz söwda strategiýalaryny kämilleşdirip bilerler. Anotherene bir artykmaçlygy, täze bazarlar hakda has köp zat öwrenip we söwda edip başlap bilersiňiz. Amaly hasaby täze başlanlar üçin iň oňat çözgütdir we her ikilik opsiýa dellaly ony Binarium ýaly üpjün etmeli.

 • Mugt we çäksiz Demo hasaby
 • Hasabyňyzy diňe bir gezek basyp täzeden ýükläň


Hasabyňyzy birnäçe ýönekeý ädimde açyň

Binarium bilen hasap açmak gaty aňsat. Diňe e-poçta salgyňyzy we howpsuzlyk parolyňyzy beriň we söwda platformasyna girip bilersiňiz. Mundan başga-da, dellalyň ähli funksiýalaryny ulanmak üçin doly adyňyz we telefon belgiňiz gerek. Binariumda hakyky pullary tassyklamazdan söwda etmek bolýar.

 1. Hasabyňyzy 60 sekuntda açyň
 2. Hakyky pul goýuň ýa-da mugt demo hasabyny ulanyň
 3. Girdejä başlaň
Binarium syn

Binariuma nädip goýmaly?

Platformadaky söwda ýaly, pul goýmak gaty aňsat. Binarium, goýum we pul almak üçin köp sanly töleg usullaryny hödürleýär. Käwagt goýum usuly siziň ýurduňyza bagly. Kredit kartoçkalaryny (Visa, Mastercard), Neteller, Qiwi, Yandex-pul, Webmoney, China UnionPay, Sim Transfer, Cryptocurrencies we başga usullary ulanyp bilersiňiz.

10 $ goýum bilen başlaň. Amalyňyz üçin gizlin töleg ýok we goýum doly mugt.
Binarium syn

Binariumdan gazanan girdejiňizi yzyna alyň

Pul çykarmak goýumlar ýaly usullar bilen işleýär. Againene-de Binarium hiç hili töleg almaýar, ýöne käwagt töleg üpjün edijiňizden töleg bolýar. Muny öz platformaňyzda görüp bilersiňiz. Kompaniýa 24 sagadyň dowamynda töleg töleýär. Käwagt 3 günden köp bolup biler, sebäbi her gün iş güni däl (dynç günleri).

 • Goýumlar we goýumlar üçin töleg ýok
 • Elektron töleg usullary arkaly dessine goýumlar
 • 1 - 3 günde yzyna almak


Mugt bonus alyň

Binarium söwdagäre her goýum üçin mugt bonus hödürleýär we başga-da käbir ýörite bonus programmalary bar. Bonus goýumyňyzyň mukdaryna baglydyr. Goýumyňyzyň 100% -den gowragy bolup biler! Bu bonusy yzyna almak üçin käbir şertler bar. Bonus mukdary 40 - 50 x söwda mukdaryny etmeli.

100agny, 100 $ bonus alsaňyz, 4000 - 5000 $ söwda mukdaryny etmeli bolarsyňyz. Tejribämden bu gaty çalt bolup biler. Bonus, söwda hasabyňyzy we puluňyzy gowulandyrmagyň gowy usulydyr.

Bellik:

DÜZGÜN ŞERTLERI Okaň. Söwda platformalarynda aç-açan görkezilýär!


Goldaw we müşderi hyzmaty synagdan geçirildi

Gowy ikilik opsiýalary dellaly üçin ýene bir möhüm nokat, söwdagärlere goldaw we müşderi hyzmatydyr. Bu synda, hyzmaty hem synagdan geçirdim. Binarium günde 24 sagat telefon, e-poçta, Skype we söhbetdeşlik goldawyny hödürleýär. Halkara söwdagärler üçin dürli dillerde gürleýärler. Göni web sahypasynda aragatnaşyk maglumatlary görüp bilersiňiz.

Tejribämden goldaw gaty çalt işleýär. Birnäçe gezek synagdan geçirdim. Soraglaryňyza çalt jogap berip bilerler we platforma bilen baglanyşykly kynçylyk çekseňiz size kömek edip bilerler. Şeýle hem, Binarium programma üpjünçiliginde nädip söwda etmelidigini görkezýärler. Sözümiň ahyrynda, goldaw maňa gaty professional bolup görünýär.

 • Telefon, e-poçta, söhbet we Skype-goldaw
 • Hyzmat 24 sagat elýeterli
 • Çalt we hünär goldawy
 • Has uly goýumlar üçin hasap dolandyryjylary

Elýeterli ýurtlar

Binarium dünýäniň dürli künjeklerinden halkara söwdagärleri kabul edýär. Diňe 2 ýurtda çäklendirmeler bar. Dellal Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan we BAE-den gelen söwdagärleri kabul etmeýär. Beýleki ähli ýurtlar hoş geldiňiz. Web sahypasy 10 dürli dilde elýeterlidir.

Binarium meşhur:

 • Hindistan
 • Günorta Afrika
 • Malaýziýa
 • Indoneziýa
 • Filippinler
 • Taýland
 • Hytaý
 • Europeewropa
 • We başgalar


Binarium synynyň netijesi - Ygtybarly dellalmy ýa-da ýok?

Binarum kezzapmy ýa-da ýok? - Şahsy tarapdan, meniň tejribämden aldaw däl. Demo hasabynda we az mukdarda pul (100 $) bilen synagdan geçirdim. Dellal gaty çalt işleýär we goýum we çykarmak hiç hili mesele däl. Onlyeke-täk zyýany, düzgüniň ýoklugy. Diňe Russiýada ygtyýarnama aldylar, ýöne umumy düzgünnama ýok.

Platforma täze başlanlar üçin iň gowularynyň biri diýmeli, sebäbi ulanyjylara ulanmak aňsat. Mundan başga-da, az mukdarda pul bilen başlap bilersiňiz. Jeza gaty çalt, beýleki dellallar bilen deňeşdirilende gaty geň galdym. Anotherene bir bellemeli zadym, bonus programmasy. Çäklendirmezden mugt bonus alyň. Söwda hasabyňyzy iki esse köpeltmegiň iň gowy usulydyr.

Sözümiň ahyrynda, Binarium ikilik opsiýalary üçin ygtybarly dellal ýaly bolup görünýär, ýöne düzgün ýok. Şonuň üçinem hut özüm üns bilen söwda ederdim. Başga bir tarapdan, hiç bir düzgün, tassyklamazdan söwda edip boljakdygyny aňlatmaýar.Bu ägirt uly artykmaçlyk we bu teklibi alan diňe birnäçe dellaly bilýärin.

Binariumyň artykmaçlyklary we kemçilikleri

 • Diňe 10 $ goýum
 • 10.000 $ bilen mugt demo hasaby
 • Dürli ikilik opsiýalarynyň ägirt uly diapazony
 • Çalt ýerine ýetiriş
 • Amatly platforma
 • Dost we hünär goldawy
 • Düzgünnama ýok
Thank you for rating.