Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we Binariumda hyzmatdaş bolmaly
Gollanmalar

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we Binariumda hyzmatdaş bolmaly

Bu gün ikilik opsiýalaryna azajyk üýtgeşik nukdaýnazardan pul gazanmak mowzugyna garamak isleýärin. .Agny, hyzmatdaş hökmünde opsiýalarda pul gazanmagyň mümkinçiligi hakda. .Agny, dellallaryň şahamça programmasyna gatnaşyň. Bu ýagdaýda ikilik wariantlaryny özüňiz söwda etmeli dälsiňiz. Diňe şu ýa-da beýleki dellal ikilik opsiýalarynyň hyzmatdaşy bolýarsyňyz, ähli zerur materiallary - bannerleri, baglanyşyklary, slaýderleri we ş.m. alarsyňyz. Soňra şahamça baglanyşygyňyzy mahabatlandyryň. Baglanyşygyňyza giren adam goýum goýsa (düzgün boýunça iň az goýum 200 dollar), onda komissiýaňyzy alarsyňyz. Köplenç, saýlan dellalyňyza baglylykda, goýumlaryň mukdary bir goýumdan 100- 150 dollar aralygynda bolýar. Mysal üçin, komissiýa 100 dollar, komissiýa bolsa 150 dollar. Tapawut bar, ýöne prinsipde ikisi hem ep-esli mukdar, şonuň üçin dellallaryň her biri bilen işleşip bilersiňiz. Täze başlanlar üçin bolsa-da, gaty köp spreý maslahat beremok. Ilki birini saýlaň.
Binariumda Demo hasaby bilen nädip hasaba alynmaly we söwdany başlamaly
Gollanmalar

Binariumda Demo hasaby bilen nädip hasaba alynmaly we söwdany başlamaly

Platformadaky demo hasaby, müşderiniň wirtual gaznalary ulanmak bilen söwda edýändiginden başga, tehniki we iş ýüzünde göni söwda hasabynyň doly göçürmesi. Aktiwler, nyrhlar, söwda görkezijileri we signallar düýbünden birmeňzeşdir. Şeýlelik bilen, demo hasaby okuwyň, her dürli söwda strategiýasyny synagdan geçirmegiň we pul dolandyryş endiklerini ösdürmegiň ajaýyp usulydyr. Söwda boýunça ilkinji ädimleriňizi amala aşyrmaga, nähili işleýändigini görmäge we söwda etmegi öwrenmäge kömek edýän ajaýyp guraldyr. Ösen söwdagärler öz pullaryna töwekgelçilik etmän dürli söwda strategiýalaryny ulanyp bilerler.